Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина

Ова врста образовног профила представља комплексно занимање које захтева креативност исказану преко програмирања компјутерски управљаних машина.

Циљ наставе уско стручних предмета у овом профилу јесте стицање знања о савременим технолошким процесима производње на бази технологије компјутерског управљања. Уз помоћ компјутера обједињени су пројектовање, моделирање и производња.

Основни акценат јесте на програмирању компјутерски управљаних машина, али нису запостављени ни поступци припреме и подешавања алата, као ни израда радних комада.

Будући техничари за компјутерско управљање знања и вештине стичу у модерном кабинету који је савремено опремљен CNC стругом, CNC глодалицом и са осам симулатора који користе Сименсову управљачку јединицу.

По завршеном образовању, ученици су оспособљени за следеће:
– процес организације рада на CNC машинама,
– разраду технолошких поступака обраде на CNC машинама,
– примену алата и прибора у процесу производње,
– примену аутоматизације у процесу производње,
– стицање знања о структури флексибилних аутоматизованих система,
– примену различитих мерних метода које се користе у техничкој и метролошкој пракси,
– активно коришћење рачунара приликом израде техничко-технолошке документације,
– процес програмирања на компјутерски управљаним машинама, као и уношење и тестирање програма.

Преглед предмета и фонда часова по годинама:
TzKU1g

 TzKU2g

TzKU3g

TzKU4g