Акциони план тима

АКЦИОНИ ПЛАНЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ

 

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИЛАЦ,ОРГАНИЗАТОР,

РЕАЛИЗАТОР АКТИВНОСТИ

Формирање Тимаза заштиту ученика

ФормирањеВршњачког тима

септембар

 

Директор, Наставничко веће, Педагошки колегијум, координатор Тима

ученички парлмент

Наставничко веће

– Упознавање са Правилником о Протоколу за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; улози Тима; задужењима сваког члана колектива

-Извештавање о резултатима истраживања о појави насиља у школи

септембар

 

 

 

 

 

 

 

 

новембар

Координатор Тима

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатор Тима

Савет родитеља-

- Упознавање са Правилником о Протоколу за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; упознавање са правилима понашања у Школи; информисање о активностима Школе у овој области, упознавање са Акционим планом заштите ученика

октобар

Координатор Тима, директор,

педагошко-психолошка служба

 

Родитељски састанци-

- Информисање родитеља у свим одељењима о Протоколу за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; упознавање са правилима понашања у Школи; информисање о активностима Школе у овој области, са Акцоним планом заштите ученика, укључивање родитеља у превентивне и интервентне мере активности

септембар

Oдељењски старешина, представник Савета родитеља

 

Стручно усавршавање наставника

 

Едукација ученика

током школске године

 

октобар, новембар

Директор, педагошко-психолошка служба

 

Центар за призводњу знања и вештине у сарадњи са едукованим наставницима

Редовна настава

-наставне садржаје искористити и прилагодити  превенцији насиља

-израда ликовних и литерарних радова

током школске године

Предметни наставници

Информативни пано за родитеље и ученике о заштити ученика од насиља

током школске године

Тим и Ученички парламент

 

Ученички парламент

- Упознавање са Правилником о примени Протокола о заштити ученика од насиља...

- Упознавање са Акционим планом заштите ученика...

- Учешће у доношењу правила понашања на нивоу Школе,

- Покретање и организовање креативних садржаја ученичког слободног времена.

 

Веселка Цекић, координатор ученичког парламента

у сарадњи са наставницима

Часови одељењске заједнице-

-У свим одељењима организовати дискусију/радионицу на тему слободног времена и подстицање ученике на укључивање у школске секције и ваннаставне активности

-у свим одељењима организовати дискусију/радионицу на тему конструктивног решавања сукоба; како избећи насилништво

септембар/октобар

током школске године

Одељењске старешине у сарадњи са педагошко-психолошком службом

Сајт школе-

-Промоција ученичких достигнућа,

радова ученика о толеранцији, емпатији..

-Промоција ученичких ваннаставних активности

током школске године

Зоран Костић, уредник    сајта школе

Ваннаставне активности

Укључивање што већег броја ученика у ваннаставне активности и ученичке секције,

-Спортска такмичења

октобар

 

 

 

 

новембар,април

Вође секција, наставници физичког васпитања

Сарадња са саветовалиштем за младе и Омладоном ЈАЗАС-а

-радионице/предавања о болестима зависности и ризичног понашања

новембар, фебруар, март

Предавачи саветовалишта за младе и предавачи омладине ЈАЗАС-а у сарадњи са педагошко-психолошком службом

Физичке мере превенције

-организовање дежурства наставника

-физичко/техничко обезбеђење

-сарадња са школским полицајцем

током школске године

Директор школе

Евалуација

Информисање Наставничког већа и Савета родитеља о реализацији Акционог плана за заштиту ученика.

јун

Тим за зашиту

 

 

 

 

Број Посетилаца

196270
ДАНАСДАНАС34
ЈУЧЕЈУЧЕ105
ОВЕ_НЕДЕЉЕОВЕ_НЕДЕЉЕ435
ОВОГ_МЕСЕЦАОВОГ_МЕСЕЦА1222
ДО_САДАДО_САДА196270
Statistik created: 2018-12-14T06:28:52-05:00
Гости на сајту 1