8. маја, 2017

Стручни актив за развој школског програма

Школска 2019/2020.г.

Чланови стручног актива за развој школског програма су:

 1. Владимир Гавранић, директор
 2. Душана Ђорђевић, координатор практичне наставе
 3. Весна Живковић, професор
 4. Владимир Пузић, професор – координатор рада Тима
 5. Зорана Баклаић, школски педагог
 6. Љиљана Јарић, школски психолог
 7. Јасна Ожеговић, професор историје
 8. Славо Радојчић, наставник практичне наставе

План и програм Стручног актива за развој школског програма обухвата следеће активности:

 1. Подстицање и развој физичких и здравствених способности ученика
 2. Заштита од насиља, злостављања и занемаривања, као и превенција других облика ризичног понашања
 3. Оспособљавање за рад, самостално учење и даље образовање, усавршавање и доживотно учење
 4. Праћење остваривања наставних планова и програма
 5. Реализација допунске, додатне и припремне наставе
 6. Праћење каријерног вођења и саветовања
 7. Реализација такмичења
 8. Развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе националних мањина
 9. Развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине
 10. Поштовања права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски развијеном друштву
 11. Развијање код ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава, верских заједница, као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу ученицима, спречавање понашања који нарушавају остваривање права на различитост
 12. Развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности
 13. Сарадња са привредним организацијама и другим институцијама на нивоу локалне самоуправе.