8. маја, 2017

Стручни актив за развојно планирање

Школска 2019/2020.г.

Чланови стручног актива за развојно планирање су:

 1. Владимир Гавранић
 2. Марија Хрубења
 3. Ивана Совиљ
 4. Зорана Баклаић
 5. Љиљана Јарић
 6. Сања Божић Мијаиловић, председник школског одбора
 7. Представник савета родитеља
 8. Сања Бабић, председник ученичког парламента

План и програм рада Стручног актива за развојно планирање обухвата следеће:

 1. Унапређивање квалитета образовно-васпитног рада школе
 2. Праћење остваривања Програма образовања и васпитања
 3. Праћење и утврђивање резултата рада ученика
 4. Остваривање циљева и стандарда постигнућа
 5. Предузимање мера за јединствен и усклађен рад са ученицима
 6. Израду развојног плана школе и Школског програма