Тимови и Активи

ЧЛАНОВИ ТИМОВА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

Чланови стручног актива за развојно планирање су:

 1. Владимир Гавранић, директор
 2. Марија Хрубења, професор информатике
 3. Ивана Совиљ, професор стручних предмета
 4. Зорана Баклаић, школски педагог
 5. Љиљана Јарић, школски психолог - координатор
 6. Сања Божић Мијаиловић, председник Школског одбора
 7. Представник Савета родитеља
 8. Александар Игић, председник Ученичког парламента

План и програм рада Стручног актива за развојно планирање обухвата следеће:

 1. Унапређивање квалитета образовно-васпитног рада школе
 2. Праћење остваривања Програма образовања и васпитања
 3. Праћење и утврђивање резултата рада ученика
 4. Остваривање циљева и стандарда постигнућа
 5. Предузимање мера за јединствен и усклађен рад са ученицима
 6. Израду развојног плана школе и Школског програма

Чланови стручног актива за развој школског програма су:

 1. Владимир Гавранић, директор
 2. Душана Ђорђевић, помоћник директора
 3. Весна Живковић, професор стручних предмета
 4. Владимир Пузић, професор стручних предмета - координатор
 5. Зорана Баклаић, школски педагог
 6. Љиљана Јарић, школски психолог
 7. Јасна Ожеговић, професор српског језика и књижевности
 8. Славо Радојчић, координатор практичне наставе

   

План и програм Стручног актива за развој школског програма обухвата следеће активности:

 1. Подстицање и развој физичких и здравствених способности ученика
 2. Заштита од насиља, злостављања и занемаривања, као и превенција других облика ризичног понашања
 3. Оспособљавање за рад, самостално учење и даље образовање, усавршавање и доживотно учење
 4. Праћење остваривања наставних планова и програма
 5. Реализација допунске, додатне и припремне наставе
 6. Праћење каријерног вођења и саветовања
 7. Реализација такмичења
 8. Развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе националних мањина
 9. Развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине
 10. Поштовања права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски развијеном друштву
 11. Развијање код ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава, верских заједница, као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу ученицима, спречавање понашања који нарушавају остваривање права на различитост
 12. Развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности
 13. Сарадња са привредним организацијама и другим институцијама на нивоу локалне самоуправе.

Тим за самовредновање чине:

 1. Владимир Гавранић, директор школе
 2. Љиљана Јарић, школски психолог
 3. Зорана Баклаић, школски педагог - координатор
 4. Сања Гагић – професор стручних предмета
 5. Јасмина Гавранић, професор енглеског језика
 6. Ружица Грбић - професор историје
 7. Сања Божић Мијаиловић, председник Школског одбора
 8. Представник Савета родитеља
 9. Александар Игић, председник Ученичког парламента

Тим за међупредметне компетенције чине:

 1. Каја Маричић, професор математике – координатор
 2. Ивана Влајков, професор стручних предмета
 3. Милица Дебелица, професор српског језика и књижевности
 4. Јасмина Гавранић, професор енглеског језика
 5. Драган Мушкиња, професор физичког и здравственог васпитања
 6. Веселка Цекић, професор географије
 7. Александар Јанков, наставник практичне наставе
 8. Зоран Растовић, професор стручних предмета
 9. Александра Ђукић, професор стручних предмета

Тим за унапређење квалитета рада школе чине:

 1. Гавранић Владимир, директор школе
 2. Душана Ђорђевић, помоћник директора
 3. Зорана Баклаић, педагог школе
 4. Љиљана Јарић, школски психолог школе
 5. Светлана Војводић, професор српског језика и књижевности - координатор
 6. Татјана Тамаш, професор математике
 7. Еуђенија Тркуља, професор енглеског језика
 8. Биљана Бурмаја, професор устава и права грађана
 9. Јелена Деспотов – професор физичког и здравственог васпитања
 10. Ивана Влајков, професор стручних предмета
 11. Слободан Калопер, наставник практичне наставе
 12. Јелена Мишан, секретар школе

Тим за спречавање осипања чине:

 1. Бурмаја Биљана - професор општеобразовних предмета – координатор
 2. Гавранић Владимир – директор школе
 3. Зорана Баклаић, педагог школе
 4. Душана Ђорђевић - помоћник директора
 5. Ружица Грбић – професор историје
 6. Нада Радоњић - професор српског језика и књижевности
 7. Татјана Тамаш - професор математике
 8. Јелена Деспотов – професор физичког и здравственог васпитања
 9. Бранко Шипка - професор стручних предмета
 10. Златко Габрић, професор стручних предмета
 11. Рајка Тепавац - професор стручних предмета

Тим за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања чине:

 1. Владимир Гавранић, директор школе
 2. Марија Хрубења, професор информатике
 3. Душана Ђорђевић - помоћник директора
 4. Драгана Петковић, професор математике
 5. Љиљана Јарић, психолог школе - координатор
 6. Зорана Баклаић, педагог школе
 7. Maртин Михаиловић, професор физике
 8. Светлана Војводић, професор српског језика и књижевности
 9. Раде Вучковић, професор стручних предмета
 10. Владимир Пузић, професор стручних предмета
 11. Слободан Калопер, наставник практичне наставе

Задаци чланова Тима за заштиту деце/ученика од насиља су да:

· Тим предлаже, планира и израђује Програм заштите деце од насиља. координира израду и реализацију програма заштите ученика од насиља (превентивне и интервентне активности);

· Укључује у програм заштите ученике, родитеље, наставнике и остале запослене у установи.

· Укључује у свој рад представнике Ученичког парламента, Вршњачког тима за превенцију насиља, представнике ученика.

· Сарађује са стручњацима из других релевантних установа у локалној заједници, ради свеобухватне заштите деце од насиља.

· Планира и учествује у реализацији обука са циљем развоја компетенција

потребних за превенцију насиља.

· Прати реализацију стручног усавршавања запослених у области превенције насиља.

· Континуирано истражује појаве насилног понашања међу децом и над децом, активноукључује младе у истраживања.

· Учествује у процени ризика и доношењу одлука о поступцима и процедурама услучајевима сумње или дешавања насиља.

· Прикупља документацију, води евиденцију и обезбеђујезаштиту поверљивости података.

· Организује и промовише активности установе,сарађује са другим установама, учествује у пројектима, конкурсима.

· Прати и вреднује ефекте предузетих мера

· Извештава стручна тела и органе управљања

· Припрема план наступа установе пред јавношћу и медијима

Преглед активности преузмите овде

pdf icon


Комисија за екскурзије:

 1. Татјана Тамаш, професор математике
 2. Нада Радоњић, професор српског језика и књижевности
 3. Јелена Поповић, професор енглеског језика
 4. Златко Габрић, професор стручних предмета
 5. Рајка Тепавац, професор стручних предмета
 6. Гордана Петровић, професор електротехнике
 7. Биљана Бурмаја, професор устава и права грађана
 8. Весна Живковић, професор стручних предмета
 9. Душана Ђорђевић - помоћник директора, координатор

Стручни тим за инклузивно образовање чине: 

 1. Љиљана Јарић, психолог школе
 2. Зорана Баклаић, педагог школе - координатор
 3. Снежана Золотић, педагог, професор грађанског васпитања
 4. Илија Калаба, наставник практичне наставе
 5. Александра Ђукић, професор стручних предмета
 6. Гордана Петровић, професор стручних предмета
 7. Златко Габрић, професор стручних предмета

Стручни тим за за каријерно вођење и саветовање чине:

 1. Владимир Гавранић – директор школе
 2. Љиљана Јарић - психолог школе
 3. Владимир Пузић - професор стручних предмета
 4. Ненад Станојевић - професор стручних предмета
 5. Ивана Влајков - професор стручних предмета, координатор
 6. Илинка Обрадов - професор математике
 7. Наталија Табаковић - професор стручних предмета
 8. Славо Радојчић - професор стручних предмета
 9. Никола Крстић – заменик начелника Школске управе града Новог Сада
 10. Јасмина Лимони – Привредна комора
 11. Горан Јефтић – фирма Енерџинет

У току школске 2019/20. године Тим за каријерно вођење и саветовање (КВиС) планира следеће активности:

 1. праћење индивидуалне склоности ученика кроз редовну наставу, секције и на седницама одељенских већа
 2. прибављање информација о потребама на тржишту рада и пласирање их ученицима у сарадњи са НСЗ
 3. оглашавање промоција факултета и високих школа путем инфо табле
 4. тестирање заинтересованих ученике о професионалним опредељењима и саветодавни разговори након тога
 5. реализација пројеката са ОПЕНС 2019 – два пројекта
 6. реализација пројекта „Лица од жица“ са Музејом Војводине у склопу манифестације Ноћ музеја 2020. године
 7. реализација другог дела пројекта „Театар сенки“ – Марионете
 8. реализација другог дела пројекта „Многоруки“
 9. реализација пројекта са Српским народним позориштем
 10. организација стручних екскурзија (посета Музеју трактора) и посета ФТН-у
 11. праћење актуелних дешавања у граду усмеравање ученика да узму активно учешће у пројектима који су релевантни за њихов професионални развој
 12. подржавање свих активности секције школе „Машинци“
 13. континуирано спровођење саветодавног рада са ученицима и родитељима ученика о њиховом каријерном развоју