5. маја, 2017

Акциони план тима

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТИВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕНОСИЛАЦ,ОРГАНИЗАТОР,
РЕАЛИЗАТОР АКТИВНОСТИ
Формирање Тима за заштиту ученика
ФормирањеВршњачког тима
септембарДиректор, Наставничко веће, Педагошки колегијум, координатор Тима
ученички парлмент
Наставничко веће

– Упознавање са Правилником о Протоколу за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; улози Тима; задужењима сваког члана колектива

-Извештавање о резултатима истраживања о појави насиља у школи
септембар
новембар

Координатор Тима
Координатор Тима
Савет родитеља-

- Упознавање са Правилником о Протоколу за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; упознавање са правилима понашања у Школи; информисање о активностима Школе у овој области, упознавање са Акционим планом заштите ученика
октобарКоординатор Тима, директор,
педагошко-психолошка служба

Родитељски састанци-

- Информисање родитеља у свим одељењима о Протоколу за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; упознавање саправилима понашања у Школи; информисање о активностима Школе у овој области, са Акцоним планом заштите ученика, укључивање родитеља у превентивне и интервентне мере активности
септембарOдељењски старешина, представник Савета родитеља
Стручно усавршавање наставника

Едукација ученика
током школске године
октобар, новембар
Директор, педагошко-психолошка служба
Центар за призводњу знања и вештине у сарадњи са едукованим наставницима
Редовна настава

-наставне садржаје искористити и прилагодити превенцији насиља
-израда ликовних и литерарних радова
током школске годинеПредметни наставници
Информативни пано за родитеље и ученике о заштити ученика од насиљатоком школске годинеТим и Ученички парламент
Ученички парламент

- Упознавање са Правилником о примени Протокола о заштити ученика од насиља...

- Упознавање са Акционим планомзаштите ученика...
- Учешће у доношењу правила понашања на нивоу Школе,
- Покретање и организовање креативних садржаја ученичког слободног времена.
Веселка Цекић, координатор ученичког парламента

у сарадњи са наставницима
Часови одељењске заједнице-
-У свим одељењима организовати дискусију/радионицу на тему слободног времена и подстицање ученике на укључивање у школске секције и ваннаставне активности
-у свим одељењима организовати дискусију/радионицу на тему конструктивног решавања сукоба; како избећи насилништво
септембар/октобар
током школске године
Одељењске старешине у сарадњи са педагошко-психолошком службом
Сајт школе-
-Промоција ученичких достигнућа,
радова ученика о толеранцији, емпатији..
-Промоција ученичких ваннаставних активности
током школске годинеЗоран Костић, уредник сајта школе
Ваннаставне активности
Укључивање што већег броја ученика у ваннаставне активности и ученичке секције,
-Спортска такмичења
октобар
новембар,април
Вође секција, наставници физичког васпитања
Сарадња са саветовалиштем за младе и Омладоном ЈАЗАС-а
-радионице/предавања о болестима зависности и ризичног понашања
новембар, фебруар, мартПредавачи саветовалишта за младе и предавачи омладине ЈАЗАС-а у сарадњи са педагошко-психолошком службом
Физичке мере превенције
-организовање дежурства наставника
-физичко/техничко обезбеђење
-сарадња са школским полицајцем
током школске годинеДиректор школе
Евалуација
Информисање Наставничког већа и Савета родитеља о реализацији Акционог плана за заштиту ученика.
јун Тим за зашиту