July 12, 2019

Јавна набавка 05-2019

Средња машинска школа, Нови сад

Булевар краља Петра првог бр.38

Број:1849

Датум:11.07.2019. године

 

СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА из Новог Сада објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА –

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТУ СРЕДЊЕ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ,ЈН МВ 5/2019

 

Подаци о наручиоцу: Средња машинска школа
Адреса наручиоца: Нови Сад, Булевар краља Петра првог бр.38
Интернет страница: www.masinskans.rs
Радно време: од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова
Врста наручиоца: просвета
Врста поступка : поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: радови
Опис предмета набавке:

(природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности односно

назив и ознака из ОРН)

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТУ СРЕДЊЕ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ

Средња машинска школа,Нови Сад, Булевар краља Петра првог бр.38

Грађевински радови, 45000000.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, интернет адреса где се конкурсна документација доступна: Преузимање се врши на: Порталу  јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs  и интернет страници наручиоца www.masinskans.rs.

Линк за преузимање конкурсне документације у *.doc и *.pdf формату

KD JN MV 2019

05_2019

Начин подношења понуде: Понуде са припадајућом документацијом, подносе се у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања кутије/пошиљке може са сигурношћу утврдитида се први пут отвара.

Понуде се достављају лично преко писарнице (радно време писарнице је од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова) или поштом на адресу: Средња машинска школа

Нови Сад, Булевар краља Петра првог бр.38 Нови Сад са назнаком: „Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТУ СРЕДЊЕ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ

На полеђини пошиљке навести назив и адресу понуђача, број телефона и име особе за контакт.

Рок за подношење понуде: Рок за подношење понуда је 23.07.2019.  године до 08:45 часова.

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца до 23.07.2019. године до 08:45 часова.

Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити понуђачу.

 

Место, време и начин отварања понуда:

 

Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Средње машинске школе, Булевар краља Петра првог бр.38 у Новом Саду, последњег дана рока за подношење понуда 23.07.2019. године  у 09.00 часова.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз прилагање писменог овлашћења за лице које ће присуствовати отварању понуда, а које се предаје Комисији пре отварања понуда. Уколико представник понуђача нема писмено овлашћење за учешће у поступку, исти ће имати статус опште јавности.
Рок за доношење одлуке о додели оквирног споразума: Наручилац ће у року од 10 дана од дана отварања понуда донети одлуку о додели уговора.
Лице за контакт: Милена Гавриловић е – mail informacije@masinskans.edu.rs
Остале информације: /

Комисија за ЈН МВ  5/2019