May 5, 2017

Задаци тима

Задаци чланова Тима за заштиту деце/ученика од насиља су да:

· Тим предлаже, планира и израђује Програм заштите деце од насиља. координира израду и реализацију програма заштите ученика од насиља (превентивне и интервентне активности);

· Укључује у програм заштите ученике, родитеље, наставнике и остале запослене у установи.

· Укључује у свој рад представнике Ученичког парламента, Вршњачког тима за превенцију насиља, представнике ученика.

· Сарађује са стручњацима из других релевантних установа у локалној заједници, ради свеобухватне заштите деце од насиља.

· Планира и учествује у реализацији обука са циљем развоја компетенција

потребних за превенцију насиља.

· Прати реализацију стручног усавршавања запослених у области превенције насиља.

· Континуирано истражује појаве насилног понашања међу децом и над децом, активноукључује младе у истраживања.

· Учествује у процени ризика и доношењу одлука о поступцима и процедурама услучајевима сумње или дешавања насиља.

· Прикупља документацију, води евиденцију и обезбеђујезаштиту поверљивости података.

· Организује и промовише активности установе,сарађује са другим установама, учествује у пројектима, конкурсима.

· Прати и вреднује ефекте предузетих мера

· Извештава стручна тела и органе управљања

· Припрема план наступа установе пред јавношћу и медијима